ANKA MÜHENDİSLİK İŞ SAĞLIĞI VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Tüm uygulamalarda ve bunların planlanması aşamasında, iş güvenliği, çalışan sağlığı ve çevre konularını öncelikli olarak değerlendirmek, İş güvenliği,çalışan sağlığı ve çevre konularında gereken sorumluluk, doğacak sonuçların etkileri, bilinç düzeyinin oluşturulması, geliştirilmesi amacı ile çalışanlara, taşeronlara, eğitimler düzenlemek, onları bilgilendirmek,

Tüm uygulamalarda yasal gereksinimleri, uygulama yapılan firma kurallarını, minumum standart olarak kabul etmek, bu standartları en üst seviyeye çıkarmak için çaba göstermek, Çalışmalar sırasında oluşabilecek elverişsiz koşulların çevreye olan etkilerini en aza indirebilmek amacı ile mümkün olan en geniş platformda danışma, araştırma ve iş birliği yapmaktır.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

ANKA MÜHENDİSLİK’de iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlem ve uygulamalar, çalışma ve üretim sürecinin vazgeçilmez bir unsuru kabul edilmektedir. ANKA’nın bu çerçevede benimsediği ilkeler aşağıda sıralanmıştır. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının yanı sıra ve üyesi olunan kuruluşların öngördüğü standartlara uymak Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak gidermek Bu ilkelerin etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla ANKA’nın tüm operasyon alanlarında risk analizi çalışmaları yapılmakta ve belirlenen risklerin en aza indirgenmesi için önlemler alınmaktadır. Olası tehlike ve risklerin kaynağında yok edilmesi için her türlü donanım gözden geçirilmekte ve ilgili tüm periyodik testler zamanında yapılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla ilgili yıllık eğitimler, her yıl yenilenmekte ve bu sayede sürekli iyileşme, gelişme ve çalışanlarda bireysel bilinçlenme sağlanmaktadır. Ayrıca işe yeni başlayacak çalışanlara işbaşı eğitimleri sırasında iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de verilmektedir.

 

ÇEVRE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir gelişme için ANKA MÜHENDİSLİK, çalışanlarından başlayarak tüm toplumu bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. ANKA’nın faaliyet alanına giren her sektörde, iş süreçlerini yapılandırırken çevreyle dost uygulamalarla ve gerekli önlemlerle sürdürülebilir bir gelecek kurmak için tüm ANKA’nın çalışanlarının ve işbirliği içinde bulunulan tüm paydaşların çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına katkı sağlanmaktadır. ANKA’nın çevre politikasını oluşturan temel ilkeler aşağıdaki gibidir: Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak Sivil toplum örgütlerinin çevreyle ilgili çalışmalarına “sağlıklı bir çevre için” katkıda bulunmak Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak işbirliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı artırmak Tüm sektörlerde ve hizmet birimlerindeki faaliyetleri sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirerek sürekli daha iyiye ve doğruya yönelmek